Naša spoločnosť Vám ponúka vypracovanie individuálnej projektovej dokumentácie Vášho rodinného domu v rozsahu podľa Vašich požiadaviek resp. požiadaviek príslušného stavebného úradu.

Ukážky projektov rodinných domov na našej webovej stránke sú pre našich zákazníkov len ilustračným základným modelom pre orientáciu, zásadne odporúčame individuálne riešenia.

 

CENNÍK PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

Cena projektovej dokumentácie sa vždy stanovuje na základe dohody so zákazníkom. Nižšie uvedené ceny sú pre zákazníka orientačné, stanovené na základe veľkosti objektu,aby vedel porovnať cenovú hladinu projektov od našej spoločnosti a konkurencie. Spravidla pokiaľ nie je zásadne prekročená veľkosť objektu, nižšie uvedené ceny sú našou spoločnosťou garantované. Veľkosť objektu charakterizuje v tomto prípade jeho úžitková plocha.

Úžitková plocha / Cena projektovej dokumentácie

Do 100m2………………………..1500 Euro

110 – 150m………………………2200 Euro

160 – 210m2…………………….2500 Euro

220 – 260m2…………………….3000 Euro

Viac ako 300m2……………….4000 Euro resp. individuálna cenová ponuka

Pokiaľ je v katalógu pri projekte uvedená cena označená hviezdičkou, ide o akciovú cenu projektovej dokumentácie, na ktorú sa nevzťahuje horeuvedený spôsob výpočtu ceny.

 

UPOZORNENIE!

Ceny môžu byť upravené na základe komplikovaného zakladania v náročných podmienkach podložia alebo pri osadení objektu v strmom svahu, čo sa spravidla posudzuje na základe našej obhliadky terénu a v prípade potreby najmä na základe geologického a hydrogeologického prieskumu a geodetického zamerania pozemku .

Obvyklý postup spracovania projektovej dokumentácie :

  1. Dispozičná a architektonická štúdia

Na základe základných požiadaviek stavebníka na veľkosť a podlažnosť objektu vypracujeme dispozičné návrhy pôdorysov, poskytneme ich zákazníkovi k pripomienkovaniu a takto metódou postupného približovania sa dostaneme k riešeniu ktoré maximálne splňuje predstavy zákazníka.

Následne obdobným spôsobom vypracujeme návrhy pohľadov a priečny rez.

Dispozičná a architektonická štúdia je prvým a základným krokom vypracovania projektovej dokumentácie rodinného domu. Po jej vyhotovení nasleduje druhý krok kde zákazník si stanovuje základné požiadavky na:

– Materiálové riešenie rodinného domu t.j. akú chce mať konštrukciu hrubej stavby, kde je rozhodujúci najmä výber stavebného systému (tehly, pórobetón, montovaná konštrukcia, atp.) druh okien a dverí na fasáde, strešná krytina, komínové teleso, vnútorné schodisko t.j. všetko čo súvisí s hrubou stavbou rodinného domu – tzv. HSV práce.

– Následne sú vybraté tzv.PSV práce, kde patria najmä druh podláh, obklady a dlažby, vnútorné povrchové úpravy, vybavenie objektu zariaďovacími predmetmi zdravotechniky, druh interierových dverí a zárubní, vnútorná elektroinštalácia, kúrenie, spôsob prípravy ohriatej pitnej vody, vnútorný vodovod a kanalizácia, ak je potrebné tak aj plynovod, vonkajšie povrchové úpravy a farebné a materiálové riešenie fasád.

Pri výbere stavebných materiálov a systémov so zákazníkom aktívne komunikujeme a odporúčame mu pre neho najlepšie riešenia z pohľadu obstarávacích nákladov a tiež aj budúcich prevádzkových nákladov. Pokiaľ je to pre každého nášho zákazníka možné, odporúčame technické riešenia zdravého domu na báze prírodných materiálov zdravotne nezávadných. V našich projektoch navrhujeme v maximálne možnej miere tradičné prírodné materiály, avšak spracovávané novými technológiami do najvyššej úrovne kvality. Umelé hmoty obmedzujeme, alebo najradšej úplne vylučujeme.

  1. Vypracovanie projektovej dokumentácie

Na základe dispozičnej a architektonickej štúdie a zákazníkom vybratého konštrukčného systému vypracujeme projektovú dokumentáciu v rozsahu pre vybavenie stavebného povolenia a realizáciu stavby. Projektová dokumentácia vždy obsahuje pre zabezpečenie kvality stavby dôležité realizačné detaily najmä preto, aby sa vylúčila pri realizácii stavby nežiadúca improvizácia.

Projektová dokumentácia spravidla obsahuje tieto základné časti:

– Sprievodná správa

– Súhrnná technická správa

– Situácia s osadením objektu na pozemku

– Situácia s prípojkami na inžinierske siete

– Stavebná a architektonická časť

– Statika

– Zdravotechnika

– Kúrenie

– Elektroinštalácia a bleskozvod

– Plynoinštalácia (ak je potrebná)

– Požiarny projekt

– Energetické hodnotenie objektu

Dispozičná a architektonická štúdia je súčasťou projektovej dokumentácie a neplatí sa zvlášť. Mnohokrát je však dostatočná pre vybavenie “Rozhodnutia o umiestnení stavby”, keď to požaduje stavebný úrad.

Časti projektovej dokumentácie dodávané na požiadanie zákazníka, ktoré nie sú súčasťou štandarného vyhotovenia a platia sa zvlášť:

– Projektová dokumentácia existujúceho stavu – zameranie, zakreslenie a posúdenie ( pri prestavbách a rekonštrukciách )

– Fotorealistická vizualizácia rodinného domu

– Projekt garáže alebo prístrešku pre auto ( samostatne stojace )

– Projekt záhradného altánku

– Projekt oplotenia

– Projekt oporných stien a múrov ( komplikované veľmi svahovité pozemky )

– Projekt spevnených plôch a chodníkov

– Projekt sadových a terénnych úprav

– Projekt bazéna

– Rozpočet a výkaz výmer

– Projekt studne ( ak ako zdroj pitnej vody pre objekt rodinného domu bude studňa musí byť projektová dokumentácia súčasťou PD k stavebnému povoleniu )

– Projekt biologickej čistiarne odpadových vôd, septika alebo žumpy ( ak bude na likvidáciu splaškových vôd domová BČOV, žumpa alebo septik, musí byť projektová dokumentácia súčasťou PD k stavebnému povoleniu )

– Projekt systému akumulácie dažďových vôd

– Projekt fotovoltického systému

– Projekt solárneho systému na prípravu ohriatej vody

– Projekt centrálneho vysávača

– Projekt elektronického zabezpečenia objektu

Tieto časti projektovej dokumentácie nie sú spravidla potrebné k stavebnému povoleniu avšak pre našich zákazníkov ich vieme v prípade požiadavky dodať.