FAMILY

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVBY

PREDPROJEKTOVÁ A PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA

 • Vyplnenie a odoslanie zákazníckeho formulára

 • Orientačné vypracovanie technickej a cenovej ponuky

 • Poskytnutie podkladov pre vypracovanie projektovej dokumentácie

 • Návrh zmluvy na vyhotovenie projektovej dokumentácie

 • Podpísanie zmluvy o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie

 • Konzultácie v priebehu spracovania projektovej dokumentácie

 • Odovzdanie kompletnej projektovej dokumentácie

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

 • Návrh na vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia ( žiadosť, doklady, dokumentácia, stanoviská a vyjadrenia v zmysle ustanovení Stavebného zákona )

 • Získanie územného rozhodnutia pre výstavbu rodinného domu

 • Získanie stavebného povolenia pre výstavbu rodinného domu

pozn.: na požiadanie môže inžiniersku činnosť zabezpečiť za odplatu spoločnosť 3MConsulting, s.r.o.

REALIZÁCIA STAVBY

Súbor činností po vydaní právoplatného stavebného povolenia, zahŕňajúci:

 • Uzatvorenie zmluvy o dielo, predmetom ktorej bude zhotovenie stavby v nasledujúcom rozsahu:

 • Dodávka kompletného materiálu pre hrubú stavbu – od základov po strechu vrátane podrobného návodu na výstavbu

 • Zhotovenie hrubej stavby

 • Zhotovenie holodomu

 • Zhotovenie stavby na kľúč

 • Ukončenie stavebných prác, odovzdanie stavby zákazníkovi formou preberacieho protokolu vrátane odovzdania dokladov a dokumentácie v zmysle Stavebného zákona

UKONČENIE STAVBY

Postup po ukončení stavebných prác, ktorého účelom je najmä:

 • Príprava náležitostí návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia ( vrátane potrebnej dokumentácie, dokladov a protokolov v zmysle požiadaviek Stavebného zákona)

 • Vydanie kolaudačného rozhodnutia a užívacieho povolenia na stavbu rodinného domu

STAVBA RODINNÉHO DOMU JE V SÚČASNOSTI SÚBOR ZLOŽITÝCH A NÁKLADNÝCH PRÁVNYCH A TECHNICKÝCH PROCESOV, KTORÉ JE MOŽNÉ ZVLÁDNUŤ AJ SVOJPOMOCNE, AVŠAK AK CHCETE MAŤ KVALITNÝ RODINNÝ DOM ZHOTOVENÝ NA NAJVYŠŠEJ TECHNICKEJ ÚROVNI, OBRÁŤTE SA NA ODBORNÍKOV – VYHNETE SA TAK MOŽNÝM PROBLÉMOM A SVOJ RODINNÝ DOM SI UŽIJETE S RADOSŤOU, SPOKOJNOSŤOU A POCITOM ŠŤASTIA.

home