FAMILY

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Projektová dokumentácia rodinných domov radu FAMILY je vypracovaná v zmysle ustanovení Stavebného zákona upravujúcich obligatórne náležitosti potrebné pre vydanie stavebného povolenia, ktoré je potrebné získať pre stavbu rodinného domu. Súčasťou dodávanej projektovej dokumentácie je aj tzv. realizačná dokumentácia obsahujúca množstvo realizačných detailov a pri dodávke stavebného materiálu pre hrubú stavbu aj podrobný návod na postupné zhotovovanie stavby.

Rozsah projektovej dokumentácie

 • Stavba a architektúra

(sprievodná správa, súhrnná technická správa, výkresy – situácia, osadenie stavby, výkopy, základy, pôdorysy, rez, krov, strecha, pohľady, stavebné detaily, výkaz stolárskych výrobkov, klampiarskych výrobkov, zámočníckych výrobkov, skladby podláh)

 • Statika – statický posudok stavby
 • Elektroinštalácia vrátane el. kúrenia

 • Zdravotechnika

 • Požiarny projekt
 • Energetický a tepelno – technický posudok objektu

 • Prípojky na inžinierske siete

V projekte je možné zrealizovať zmeny podľa požiadaviek zákazníka, ktoré spravidla vyplývajú z orientácie pozemku na svetové strany a konfigurácie stavebného pozemku.

Podklady od stavebníka pre zhotovenie projektovej dokumentácie

 • Polohopisné a výškopisné zameranie stavebného pozemku s polohovým a výškovým zameraním inžinierskych sietí na ktoré sa objekt rodinného domu pripojí resp. ktoré cez stavebný objekt prechádzajú (dwg formát)

 • Geometrický plán pozemku (dwg formát)

 • List vlastníctva k pozemku

 • Adresy vlastníkov pozemkov susediacich so stavebným pozemkom

 • Záväzné stanovisko obce k pripravovanej výstavbe rodinného domu

 • Identifikačné údaje stavebníka (meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail )

 • Požiadavky na prípadné zmeny projektu resp. doplnky – podpivničenie, prístrešok pre auto –garáž, altánok so skladom záhradného náradia atp. (posudzujú a oceňujú sa individuálne podľa konštrukčných možností objektu a konkrétnej situácie na stavebnom pozemku)

Cena kompletnej projektovej dokumentácie vyhotovenej v 5 rovnopisoch

SENIOR FAMILY 1650,00 € 1200,- €

JUNIOR FAMILY 1750,00 € 1200,- €

JUNIOR FAMILY MAX  1950,00 € 1400,- €

Lehota na dodanie kompletnej projektovej dokumentácie je 4 týždne a začína plynúť odo dňa podpisu zmluvy, poskytnutia podkladov a zaplatenia zálohy v zmysle zmluvy.

Uvedené ceny sú konečné a bez akýchkoľvek následných doplnkov, doplatkov, príplatkov a skrytých navýšení, pričom projektová dokumentácia je vyhotovená v štandardnom rozsahu – neobsahuje štúdie, na ktoré následne nadväzuje projekt a následne rôzne doplnky projektu, ktoré sú vo vzťahu v projektu spravidla vo vzťahu duplicity a znamenajú navýšenie ceny, ktorú v konečnom dôsledku platí zákazník.

home